Disclaimer

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en de inhoud van deze website, alsmede andere digitale bronnen en (nieuws)berichten (hierna te noemen: ‘Materiaal’) van BNP Paribas PF(hierna te noemen: ‘BNP Paribas PF’, ‘wij’ of ‘ons’).

Inhoud van het Materiaal

Het Materiaal is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het Materiaal onvolledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn. BNP Paribas PF garandeert niet dat het Materiaal altijd beschikbaar, juist, actueel en volledig is. Aan de inhoud van het Materiaal kunnen geen rechten worden ontleend. Behoudens opzet of grove schuld aanvaarden BNP Paribas PF en de aan haar gelieerde ondernemingen geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van het Materiaal, de verspreiding daarvan, of enig gebrek aan beschikbaarheid daarvan. Dit geldt ook voor informatie van andere informatiebronnen waarnaar verwezen wordt op deze website.

BNP Paribas PF verifieert niet de hyperlinks naar websites van derden die zij in haar Materiaal aanbiedt. Het gebruik van deze hyperlinks is volledig voor eigen risico.

Géén advies

Het aangeboden Materiaal bevat algemene informatie, zoals rentetarieven, antwoorden op veel voorkomende algemene vragen, wettelijke en fiscale informatie. Het Materiaal is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie en mag nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies. Evenmin kan het Materiaal worden beschouwd als een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Het Materiaal dient te allen tijde geverifieerd te worden met de op dat moment geldende voorwaarden en condities van BNP Paribas PF en de aan haar gelieerde ondernemingen. Beslissingen op basis van het Materiaal zijn voor uw eigen rekening en risico. We raden u aan om voor een persoonlijk op maat gesneden advies contact met ons op te nemen. Gebruikers van het Materiaal zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving. Gebruik van het Materiaal
Behoudens voor zover anders vermeld, is/zijn BNP Paribas PF en/of haar licentiegevers de rechthebbende op het Materiaal, daaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is u toegestaan om voor persoonlijke doeleinden kennis te nemen van de inhoud van het Materiaal en het Materiaal te downloaden, kopiëren, opslaan, printen en distribueren in ongewijzigde vorm. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan het Materiaal voor andere doeleinden te gebruiken, reproduceren of distribueren zonder de schriftelijke toestemming van BNP Paribas PF.

Privacy

Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met ons Privacy Statement. U kunt dit Privacy Statement vinden via onze website. Toepasselijk recht en geschillen. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

BNP Paribas PF behoudt zich het recht voor het Materiaal, daaronder begrepen deze gebruiksvoorwaarden, van tijd tot tijd te wijzigen.

Copyright 2009 BNP Paribas Personal Finance B.V.