Beloningsbeleid medewerkers BNP Paribas Personal Finance

Op grond van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen geeft BNP Paribas Personal Finance graag openheid met betrekking tot het beloningsbeleid voor haar medewerkers. Het beloningsbeleid is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers. Daarnaast is het beleid gefocust op de belangen van de klant en de onderneming op langere termijn.

Om inhoud te geven aan dit beleid hanteren we voor alle medewerkers een functiebeschrijving waarin taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Ook de vereisten op het gebied van kennis en ervaring zijn daarin opgenomen. Voor alle functies is op basis van de functieomschrijving en -vereisten het beloningsbeleid bepaald. Hiervoor wordt het Hay systeem van functiewaardering en evaluatie gebruikt.

Het inkomen voor de medewerkers van BNP Paribas Personal Finance bestaat uit de volgende componenten:
• Vast salaris
• Vakantiegeld
• Eindejaars premie (uit te keren afhankelijk van de winst)
• Variabele beloning

Jaarlijks worden afspraken gemaakt over de te bereiken doelen (gemeeenschappelijke en individuele doelen, ieder voor 50 %). De kwaliteit van de dienstverlening en de onderlinge samenwerking staan hierin centraal. De gemeenschappelijke doelen (company targets) bestaan uit vier elementen met daarin doelen die betrekking hebben op de aandeelhouder, de klant, de medewerkers en de maatschappij. Deze doelen zijn kwalitatief van aard en zijn niet financieel van aard. De individuele doelen zijn onder andere gebaseerd op de ontwikkeling van de medewerker in zijn of haar functie.

Aan het einde van het jaar wordt beoordeeld in hoeverre aan de gestelde doelen is voldaan. Deze beoordeling is bepalend voor de vaststelling van de variabele beloning. Naast het vaststellen van de variabele beloning is de algehele beoordeling bepalend voor een eventuele groei in vast salaris.

De salarissen worden jaarlijks per 1 januari herzien en worden aangepast aan het door CBS gepubliceerde indexcijfer “alle huishoudens afgeleid” van oktober van het voorgaande jaar, voor deze collectieve verhoging geldt een maximum van 2 %.

Het beloningsbeleid is opgenomen in het personeelshandboek en daarmee toegankelijk voor alle medewerkers.