Privacy Statement

Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van BNP Paribas PF B.V. (hierna ”BNP Paribas PF”). Het Privacy Statement is van toepassing op onze website en onze schriftelijke communicatie. In het Privacy Statement zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verwerken in verband met uw leningaanvraag, de offerte (overeenkomst van geldlening) en het beheer van uw lening(dossier).

BNP Paribas PF is aan te merken als de verantwoordelijke van de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). BNP Paribas PF onderschrijft de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze Gedragscode is een uitwerking van de wettelijke bescherming voor het omgaan met uw persoonsgegevens. BNP Paribas PF heeft de verwerking van uw persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Wanneer u een overeenkomst tot geldlening aangaat, moet u ons bepaalde persoonsgegevens verstrekken, zoals (voor zover van toepassing) uw naam, adres, burgerlijke staat, nationaliteit, BSN nummer, geboortedatum, aard van uw dienstverband, bruto inkomen, provisie, alimentatie, vakantietoeslag, werkgeversverklaring, salarisstrook, intentieverklaring jaaropgave(n), arbeidsovereenkomst, pensioenopgave, opgave AOW uitkering, opgave VUT uitkering, uitkeringsbewijs lijfrente, huurovereenkomst, saldo van uw hypotheek en een uittreksel uit het kadaster. Deze persoonsgegevens kunnen betrekking hebben op uzelf en/of uw eventuele medegeldnemers. Bij een verhoging van de lening of een omzetting van de lening vragen wij u om additionele persoonsgegevens. In het kader van de beoordeling van uw leningsaanvraag, de offerte (overeenkomst van geldlening) en het beheer van uw lening(dossier) kunnen wij ook via derden de beschikking over persoonsgegevens van uzelf en/of uw medegeldnemers verkrijgen.

Doeleinden van gegevensverwerking

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

  • beoordeling en acceptatie van uw leningsaanvraag;
  • uitvoering van de te sluiten c.q. gesloten overeenkomst van geldlening;
  • toetsing geregistreerde kredieten;
  • afhandeling van aangevraagde informatie of publicaties;
  • verstrekking van informatie over actuele ontwikkelingen;
  • beheer van de leningportefeuille;
  • bestrijding, voorkoming en opsporing van fraude; en
  • beveiliging en verbetering van onze website.

Wij kunnen uw gegevens ook voor statistische doeleinden gebruiken. De gegevens die voor statistische doeleinden worden gebruikt, zijn niet herleidbaar tot uw persoon.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door:

  • Servicemaatschappijen

Teneinde uw leningaanvraag te kunnen beoordelen en om na positieve beoordeling de lening aan u te kunnen verstrekken, alsmede in verband met het (bijzonder) beheer van onze leningportefeuille, kan BNP Paribas PF uw persoonsgegevens verstrekken aan door haar ingeschakelde servicemaatschappijen, die als bewerkers in opdracht van BNP Paribas PF uw persoonsgegevens zullen verwerken.

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen/gemeente

Indien sprake is van een lening met Nationale Hypotheek Garantie of Gemeentegarantie, worden uw gegevens door ons verstrekt aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen of de betreffende gemeente. Op grond van de ”Voorwaarden en Normen” die op de Nationale Hypotheek Garantie van toepassing zijn, zijn wij verplicht, aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen mededeling te doen van aanmerkelijke betalingsachterstanden. Verder kan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen ons verzoeken gegevens betrekking hebbende op u en uw lening ter controle ter beschikking te stellen of het gehele leningdossier over te dragen indien wij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen uit hoofde van de garantie aanspreken.

BNP Paribas PF S.A.

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan onze moedermaatschappij BNP Paribas PF S.A., gevestigd in Frankrijk, die als verantwoordelijke ten behoeve van haar verslaglegging uw persoonsgegevens zal verwerken.

Stichting Bureau Krediet Registratie

BNP Paribas PF is aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Het BKR beheert een centraal kredietinformatiesysteem ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico’s voor kredietgevers en het voorkomen en beperken van overkreditering van kredietnemers, alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Voordat BNP Paribas PF besluit u een lening te verstrekken, zullen wij het BKR raadplegen en daartoe zullen wij de van u ontvangen gegevens aan het BKR doorgeven. Een eventuele achterstand in uw betalingsverplichtingen uit hoofde van uw overeenkomst van geldlening met BNP Paribas PF zal honderd twintig (120) dagen na het opeisbaar worden van de verplichtingen worden gemeld aan het BKR.

Geregistreerde kredieten in België,Duitsland, Oostenrijk of Italië

Indien u woonachtig bent, of de nationaliteit heeft van België, Duitsland, Oostenrijk of Italië zullen wij door tussenkomst van het BKR een opgave van de aldaar geregistreerde kredieten opvragen. Voor België is dit de Nationale Bank België (NBB-toetsing), voor Duitsland Bundesschufa (Schufa- toetsing), voor Oostenrijk Bureau KVS (KVS-toetsing) en voor Italië Bureau CRIF (CRIF-toetsing).

Instanties betrokken bij de bestrijding, voorkoming en opsporing van fraude

In het kader van de bestrijding, voorkoming en opsporing van fraude zullen wij een opgave doen of opvragen bij de Stichting Fraudepreventie Hypotheken (SFH), de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, en de Vereniging van Financieringsondernemingen.

Verificatie Informatie Systemen B.V.

BNP Paribas PF is aangesloten bij Verificatie Informatie Systemen B.V. (VIS B.V.) te Tiel. VIS B.V. beheert een centraal informatiesysteem ten behoeve van de verificatie van eventueel als vermist geregistreerde identiteitsbewijzen in het kader van de bestrijding, voorkoming en opsporing van fraude. Voordat BNP Paribas PF besluit u een lening te verstrekken, zullen wij het Verificatie Informatie Systeem (VIS) raadplegen en daartoe zullen wij de van u ontvangen gegevens aan VIS B.V. doorgeven.

Rechtsopvolgers van BNP Paribas PF

Wij behouden ons het recht voor uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde aan wie BNP Paribas PF alle of een deel van haar leningen verkoopt en die als gevolg daarvan de rechten daarop verkrijgt.

Wij zullen uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, dan wel u hiervoor uw voorafgaande ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven.

Cookies

Op onze website kunnen wij gebruikmaken van cookies ter registratie van uw voorkeuren en uw sessies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat alle of bepaalde cookies niet worden aanvaard of dat u steeds van elke nieuwe door ons geïnstalleerde cookie op de hoogte wordt gesteld. Om de meeste opties van deze website te kunnen gebruiken, zijn cookies echter noodzakelijk.

Hyperlinks naar andere sites

Onze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gehanteerde privacybeleid of de inhoud van of het gebruik van cookies op deze websites.

Wijzigingen

Het Privacy Statement kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden gewijzigd. De meest recente versie van het Privacy Statement kan worden geraadpleegd op onze website. Wij adviseren u het Privacy Statement regelmatig opnieuw door te lezen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen:

BNP Paribas PFPostbus 8684 3009 AR Rotterdam Telefoonnummer: 010-2865810 www.bnpparibas-pf.nl

Deze versie van het Privacy Statement is in werking getreden op 20 april 2009.