Privacy statement

Laatst aangepast op 15 juli 2021

Privacy manifest

Aan onze bestaande, vroegere en toekomstige individuele klanten,

Wij, als onderdeel van de BNP Paribas Groep, streven ernaar om in alle stadia van uw leven met u samen te werken door het aanbieden van een breed scala aan oplossingen (financieringen, investeringen, sparen, verzekeringen, onroerend goed).

Gegevens vormen hierbij altijd al de kern van onze activiteiten.

Onze geschiedenis en expertise maken ons een betrouwbare partner voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit geldt met name bij het beheren van risico’s in onze processen en bescherming van onze databases. Wij beschermen uw gegevens op dezelfde wijze zoals wij uw financiering beschermen.

In een digitaal tijdperk is het verwerken van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt van cruciaal belang om onze plicht te vervullen om u de beste services te bieden en om u te helpen de beste beslissingen te nemen.

Uw vertrouwen is ons meest waardevolle bezit en wij doen er alles aan om het te blijven verdienen.

Wij zijn transparant over hoe wij uw gegevens gebruiken:

 • Wij respecteren uw keuzes als het gaat om uw persoonsgegevens;
 • Wij stemmen onze aanbiedingen af ​​en sturen u gepersonaliseerde communicatie door de juiste hoeveelheid persoonsgegevens te verwerken van uw gebruik van de producten en diensten van de Groep. U kunt er altijd voor kiezen om geen commerciële aanbiedingen te ontvangen;
 • Wij delen uw persoonsgegevens buiten de groep niet voor commerciële doeleinden. Als u producten of services van onze zorgvuldig geselecteerde partners heeft, kan er gegevensoverdracht plaatsvinden en bent u altijd op de hoogte van een dergelijke overdracht;
 • Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.

Wij doen er alles aan om uw vragen op een duidelijke, nauwkeurige en snelle manier te beantwoorden, zodat u altijd de controle over uw persoonsgegevens behoudt.

Wij respecteren het vertrouwen dat u in ons stelt.

Wij geven om uw privacy!

Kennisgeving gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor de BNP Paribas Groep, die in dat verband basisprincipes heeft vastgelegd om deze gegevens te beschermen in haar Charter Bescherming Persoonsgegevens dat u hier kunt vinden.

Deze Kennisgeving Gegevensbescherming biedt u (zoals nader gedefinieerd in hoofdstuk 2) transparante en gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door BNP Paribas Personal Finance B.V. gevestigd in Rotterdam (“we”).

We zijn, als verwerkingsverantwoordelijke, verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, in verband met onze activiteiten. Het doel van deze Kennisgeving Gegevensbescherming is u informatie verschaffen over welke persoonsgegevens we over u verzamelen, waarvoor we die gegevens gebruiken en delen, hoelang we ze bewaren, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Indien nodig kan aanvullende informatie verstrekt worden door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in hoofdstuk 10 “Hoe kunt u contact met ons opnemen?”.

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN WE VAN U?

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens, dat wil zeggen alle informatie die u identificeert of waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt voor zover dit nodig is in het kader van onze activiteiten en om een hoge standaard van gepersonaliseerde producten en diensten te bereiken.

Afhankelijk van onder andere het type producten en diensten dat we u verstrekken, verzamelen we verschillende soorten persoonsgegevens over u, waaronder:

 • identificatie-informatie (bijv. volledige naam, identiteit (identiteitskaartinformatie, paspoortinformatie, etc.), nationaliteit, geboorteplaats en -datum, geslacht, foto);
 • contactinformatie: privé of professioneel (bijv. post- en e-mailadres, telefoonnummer);
 • gezinssituatie en gezinsleven (bijv. burgerlijke staat, aantal en leeftijd van kinderen, aantal personen in het gezin, etc.);
 • economische, financiële en belastinginformatie (bijv. BTW-nummer, belastingstatus, inkomen en andere inkomsten, waarde van uw activa);
 • informatie over opleiding en werk (bijv. opleidingsniveau, functie, naam werkgever, salaris);
 • bank- en financiële informatie (bijv. bankrekeninggegevens, producten en diensten in eigendom of gebruik, kredietkaartnummer, overschrijvingen van geld, activa, kredietoverzicht, betalingsincident);
 • transactiegegevens (inclusief volledige gegevens begunstigde, adres en details inclusief (gestructureerde) mededelingen op bankoverschrijvingen van de onderliggende transactie);
 • gegevens betreffende uw gewoontes en voorkeuren (gegevens in verband met uw gebruik van onze producten en diensten);
 • gegevens over uw interacties met ons: onze internetwebsites, onze apps, onze sociale media pagina’s, (inlog- en trackinggegevens zoals cookies, inloggen op onlinediensten, IP-adres) vergadering, bezoek, chat, e-mail, interview, telefoongesprek;
 • logingegevens om verbinding te maken met de BNP Paribas website en apps.

We kunnen de volgende gevoelige persoonsgegevens alleen verzamelen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming:

 • biometrische gegevens: bijv. vingerafdrukken, stempatroon of gezichtspatroon dat gebruikt kan worden voor identificatie en beveiligingsdoeleinden;

Zonder de benodigde informatie kunnen wij onze producten en diensten niet aan u leveren. Wij nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, wijziging en onrechtmatige verwerking.

2. OP WIE HEEFT DEZE KENNISGEVING BETREKKING EN VAN WIE VERZAMELEN WE PERSOONSGEGEVENS?

We verzamelen gegevens van u als klant of potentiële klant (wanneer u ons contacteert of bezoekt of onze websites of apps consulteert, onze producten en diensten gebruikt, deelneemt aan een enquête of evenement met ons), maar ook indirect via andere personen. We verzamelen dus informatie over personen verbonden aan u als klant of mogelijke klant, hoewel zij geen directe relatie met ons hebben, zoals:

 • Familieleden;
 • Opvolgers of rechthebbenden;
 • Medekredietnemers / borgen;
 • Wettelijke vertegenwoordigers (volmacht);
 • Begunstigden van uw betalingstransacties;
 • Begunstigden van uw verzekeringscontracten of polissen en trusts;
 • Verhuurders;
 • Uiteindelijk begunstigde eigenaren (UBO);
 • Schuldeisers (bijv. in geval van faillissement);
 • Bedrijfsaandeelhouders.

Als u ons persoonsgegevens van derden verstrekt zoals vermeld in bovenstaande voorbeelden, gelieve er aan te denken de betreffende personen te informeren over het feit dat wij hun persoonsgegevens verwerken en hen te verwijzen naar deze Kennisgeving Gegevensbescherming. We zullen hen, waar mogelijk, ook deze informatie verstrekken (maar als we bijvoorbeeld hun contactgegevens niet hebben, kunnen wij hen niet op de hoogte brengen).

Om onze database te controleren of aan te vullen, kunnen we ook persoonsgegevens verkrijgen van:

 • andere BNP Paribas entiteiten;
 • onze klanten (rechtspersonen of natuurlijke personen);
 • onze zakelijke partners (external service providers, tussenpersonen, dealers, etc.);
 • betalingsinitiatiedienstaanbieders en aggregatoren (rekeninginformatiedienstaanbieders);
 • derden zoals kredietinformatiebureaus en bureaus voor fraudebestrijding of gegevensmakelaars die verantwoordelijk zijn voor het op een wettelijk geoorloofde manier verzamelen van relevante informatie;
 • publicaties/databases die beschikbaar worden gesteld door officiële autoriteiten of derden (bijv. Het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, databases die beheerd worden door financiële toezichthoudende autoriteiten);
 • websites/sociale media pagina’s van rechtspersonen of professionele klanten die informatie bevatten die door u openbaar werd gemaakt (bijv. uw eigen website of sociale media);
 • openbare informatie zoals informatie van de pers.

3. WAAROM EN OP WELKE BASIS GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe en waarom we uw persoonsgegevens gebruiken en willen wij uw aandacht vestigen op bepaalde gegevensverwerkingen die meer impact op u kunnen hebben en waarvoor uw toestemming in sommige gevallen nodig kan zijn.

a. Om te voldoen aan onze diverse wet- en regelgevende verplichtingen

We gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan regelgeving, in het bijzonder inzake financiële aangelegenheden:

 • monitoren van transacties voor het identificeren van afwijkingen op de normale routine/patronen
 • beheren, voorkomen en detecteren van fraude;
 • monitoren en rapporteren van risico’s (financiële, krediet-, juridische, nalevings- en reputatierisico’s, debiteurenrisico’s etc.) die wij en/of de BNP Paribas Groep kunnen lopen;
 • indien nodig, opnemen van telefoongesprekken, chats, e-mails, etc. niettegenstaande ander gebruik dat hierna wordt beschreven;
 • voorkomen en opsporen van het witwassen van geld en van het financieren van terrorisme en naleving van regelgeving inzake sancties en embargo’s via ons ‘Ken-Uw-Cliënt’ (KYC) proces (om u te identificeren, uw identiteit te controleren, uw gegevens te screenen ten opzichte van de sanctielijst en om uw profiel te bepalen);
 • opsporen en beheren van verdachte bestellingen en transacties;
 • bijdragen aan de strijd tegen belastingfraude en het voldoen aan belastingcontrole- en kennisgevingsverplichtingen;
 • registreren van transacties ten behoeve van boekhoudkundige doeleinden;
 • voorkomen, opsporen en melden van risico’s in verband met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzame ontwikkeling;
 • opsporen en voorkomen van omkoping;
 • uitwisselen en rapporteren van verschillende operaties, transacties of bestellingen of reageren op een officieel verzoek van bevoegde lokale of buitenlandse financiële, fiscale, administratieve, strafrechtelijke of juridische instanties, arbiters of bemiddelaars, wethandhavingsinstanties, staatsinstanties en overheidslichamen.

b. Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat een contract wordt afgesloten

We gebruiken uw persoonsgegevens om contracten aan te gaan of uit te voeren en onze relatie met u te beheren, inclusief om:

 • u te voorzien van informatie over onze producten en diensten;
 • informatie over actuele ontwikkelingen, zoals het beheer van de leningenportefeuille te verstrekken;
 • uw kredietrisicoscore en terugbetalingscapaciteit te definiëren;
 • te evalueren (bijv. op basis van uw kredietsrisicoscore) of we u een product of dienst kunnen aanbieden en onder welke voorwaarden (inclusief prijs);
 • u te helpen, met name door te reageren op uw verzoeken;
 • producten of diensten te verstrekken aan u of onze zakelijke klanten;
 • uitstaande schulden te beheren (identificatie en uitsluiting van klanten met uitstaande schulden).

c. Om te voldoen aan onze gerechtvaardigde belangen

We gebruiken uw persoonsgegevens, inclusief uw transactiegegevens, voor:

 • Risicomanagementdoeleinden:
  • bewijs van transacties, inclusief elektronisch bewijs;
  • beheer, preventie en opsporing van fraude;
  • monitoren van transacties om afwijkingen op de normale routine/patronen te identificeren (bijv. opname of overschrijving van een groot bedrag op uw bankrekening in een land waar u niet woont);
  • schuldinning;
  • behandeling van rechtsvorderingen en verdediging in rechtsgeschillen;
  • ontwikkeling van individuele statistische modellen om uw kredietwaardigheid vast te stellen;
  • raadplegen en uitwisselen van gegevens met kredietinstellingen om kredietrisico vast te stellen.
 • Personalisering van ons aanbod en dat van andere BNP Paribas entiteiten om:
  • de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren;
  • reclame te maken voor producten en diensten die passen bij uw situatie en profiel;
  • uw voorkeuren en behoeften te bepalen om u een gepersonaliseerd commercieel aanbod aan te bieden.
  Deze personalisering kan verwezenlijkt worden door:
  • de segmentering van onze potentiële klanten en bestaande klanten;
  • het analyseren van uw gewoonten en voorkeuren in onze diverse communicatiekanalen (bezoeken aan onze filialen, e-mails of berichten, bezoeken aan onze website, etc.);
  • het delen van uw gegevens met een andere BNP Paribas entiteit, met name als u een klant bent – of wordt – van die andere entiteit om uw instap te versnellen;
  • het matchen van de producten of diensten die u al hebt of gebruikt met andere gegevens die we over u hebben (bijv. we kunnen identificeren dat u kinderen heeft, maar nog geen gezinsverzekering);
  • het analyseren van gemeenschappelijke kenmerken of het gedrag van huidige klanten en het zoeken van andere personen met dezelfde eigenschappen voor targeting doeleinden.
 • Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) bestaande uit het opstellen van statistieken en modellen om:
  • onze operationele processen te optimaliseren en automatiseren (bijv.: creëren van een chatbot voor veel gestelde vragen (FAQ));
  • producten en diensten aan te bieden die het beste passen bij uw behoeften;
  • product- en dienstendistributie, inhoud en prijzen aan te passen aan uw profiel;
  • nieuwe aanbiedingen te creëren;
  • potentiële beveiligingsproblemen te voorkomen, klantauthenticatie en beheer van toegangsrechten te verbeteren;
  • beveiligingsbeheer te verbeteren;
  • risicobeheer en compliance management te verbeteren;
  • fraudebeheer, -preventie en -opsporing te verbeteren;
  • de strijd tegen het witwassen van geld en financiering van terrorisme te verbeteren.
 • Beveiligingsredenen en prestaties van het IT-systeem, inclusief:
  • IT-beheer, met inbegrip van infrastructuurbeheer (bijv. gedeelde platforms), bedrijfscontinuïteit en beveiliging (bijv. internetgebruiker-authenticatie);
  • voorkomen van persoonlijk letsel en schade aan personen en goederen (bijvoorbeeld videobewaking).
 • Meer in het algemeen:
  • u informeren over producten en diensten;
  • uitvoeren van financiële operaties zoals verkoop van schuldportfolio’s, securitisaties, financiering of herfinanciering van de BNP Paribas Group;
  • organiseren van wedstrijden en spelen, prijscompetities, loterijen of andere promotionele acties;
  • het uitvoeren van klanttevredenheidsenquêtes of opiniepeilingen;
  • verbeteren van procesefficiëntie (trainen van ons personeel door het registreren van telefoongesprekken in ons call center en het verbeteren van het gespreksscenario);
  • implementeren van automatiseringsprocessen zoals het testen van applicaties, automatische verwerking van klachten, etc.
  • het opstellen van profielen (bijv. op basis van inkomensgegevens) en het uitvoeren van risicoanalyses met het oog op een indeling van de portefeuille;
  • het opstellen van gebruikersstatistieken.

In alle gevallen blijft ons gerechtvaardigd belang proportioneel en bepalen we op basis van een afwegingstoets of uw belangen of fundamentele rechten beschermd blijven. Als u meer informatie wenst over deze afwegingstoets, kunt u contact met ons opnemen zoals uiteengezet in hoofdstuk 10 “Hoe kunt u contact met ons opnemen?”.

d. Om uw keuze te respecteren als we uw toestemming vragen voor een specifieke verwerking

Voor bepaalde gegevensverwerkingen geven we u specifieke informatie en vragen we uw toestemming voor dergelijke verwerking. Deze toestemming kan u op elk moment intrekken. Bijvoorbeeld:

 • De besproken doelstellingen kunnen leiden tot geautomatiseerde besluitvorming, die rechtsgevolgen heeft of u in aanzienlijke mate treft. Wij zullen u dan individueel informeren over de logica die aan de basis ligt van de geautomatiseerde besluitvorming, over de betekenis en de beoogde gevolgen van de verwerking.

Indien er verdere verwerking noodzakelijk is voor andere doeleinden dan hierboven in lid 3 genoemd,zullen wij u daarover informeren en u zo nodig om toestemming vragen.

4. MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

a. Delen van informatie binnen de BNP Paribas Groep

We maken deel uit van de BNP Paribas Groep, een geïntegreerde bank- en verzekeringsgroep, d.w.z. een groep bedrijven die wereldwijd nauw samenwerken aan het creëren en distribueren van verschillende bank-, financiële en verzekeringsdiensten en -producten.

We delen persoonsgegevens via de BNP Paribas Groep voor commerciële en efficiëntiedoeleinden zoals:

 • op grond van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen:
  • het delen van gegevens die verzameld zijn voor AML/FT, sancties, embargo’s en voor ‘Ken-Uw-Cliënt’-maatregelen (KYC);
  • risicobeheer, inclusief krediet- en operationele risico’s (risicobeoordeling / kredietscore / etc.).
 • op grond van onze gerechtvaardigde belangen:
  • preventie, opsporing en bestrijding van fraude;
  • onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, met name ten behoeve van naleving, risico’s en communicatie en marketing doeleinden;
  • wereldwijd en consistent overzicht van onze klanten;
  • het aanbieden van een volledig assortiment producten en diensten van de Group om u hiervan te kunnen laten genieten;
  • personaliseren van de inhoud en prijzen van producten en diensten voor de klant.

b. Openbaar maken van informatie buiten de BNP Paribas Groep

Om te voldoen aan de doeleinden die beschreven worden in deze kennisgeving kunnen we van tijd tot tijd uw persoonsgegevens bekend maken aan:

 • dienstverleners die namens ons diensten uitvoeren (bijv. IT-diensten, logistiek, printing, telecommunicatie, schuldinning, advies en consultatie en distributie en marketing);
 • bank- en commerciële partners, onafhankelijke agenten, tussenpersonen of makelaars, financiële instellingen, tegenpartijen, handelsregisters waarmee we relaties onderhouden als overdracht van de gegevens noodzakelijk is om ons in staat te stellen u diensten en producten te verstrekken of om onze contractuele verplichtingen of transacties uit te voeren (bijv. banken, correspondentbanken, bewaarders, bewaarnemers, emittenten van effecten, uitbetalende instanties, wisselkoersplatforms, verzekeringsmaatschappijen, beheerders van betalingssystemen, uitgevers of tussenpersonen van betaalkaarten);
 • Servicemaatschappijen die in opdracht van BNP Paribas PF uw persoonsgegevens verwerken.
  Teneinde uw leningaanvraag te kunnen beoordelen en om na positieve beoordeling de lening aan u te kunnen verstrekken, alsmede in verband met het (bijzonder) beheer van onze leningportefeuille, kan BNP Paribas PF uw persoonsgegevens verstrekken aan door haar ingeschakelde servicemaatschappijen, die als bewerkers in opdracht van BNP Paribas PF uw persoonsgegevens zullen verwerken. Dit geldt voor alle categorieën persoonsgegevens die wij van u hebben. De servicemaatschappijen in dit verband zijn:
  • Quion: Het Digitaal Hypotheekoverzicht wordt beheerd door Quion Groep BV en haar werkmaatschappijen Quion Hypotheekbemiddeling BV, Quion Hypotheekbegeleiding BV, Quion Services BV en Quion Business Continuity BV (“Quion”). Quion verwerkt bij het beheren van het Digitaal Hypotheekoverzicht, maar ook in verband met de betrokkenheid van Quion bij het beheer en bemiddeling van hypotheken, ten behoeve van BNP Paribas PF uw persoonsgegevens voor de doeleinden als hierboven genoemd. BNP Paribas PF is en blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Quion.
  • Vesting Finance: Mijn BNP Lening wordt beheerd door Vesting Finance B.V. (“Vesting”). Vesting verwerkt in dat kader uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld om u toegang te kunnen verschaffen tot Mijn BNP Lening en voor het aanmaken van uw account voor Mijn BNP Lening. Daarnaast verwerkt Vesting uw persoonsgegevens in verband met haar betrokkenheid bij het beheer van uw lening. BNP Paribas PF is en blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Vesting.
  • Iron Mountain: Het beheer van klantdossiers in het archief wordt uitgevoerd door Iron Mountain. Iron Mountain verwerkt hierbij persoonsgegevens die vanuit BNP Paribas PF worden verstrekt. Dit geldt voor alle categorieën persoonsgegevens die wij van u hebben. BNP Paribas PF is en blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Iron Mountain.
 • kredietinformatiebureaus;
 • lokale of buitenlandse financiële, fiscale, administratieve, strafrechtelijke of gerechtelijke instanties, arbiters of bemiddelaars, wethandhavingsinstanties, staatsinstanties en overheidsorganen waaraan wij of een lid van de BNP Paribas Groep gegevens bekend moeten maken op grond van:
  • hun verzoek;
  • verdediging van of in reactie op een zaak, vordering of procedure;
  • naleving van regelgeving of richtlijnen van een bevoegde autoriteit die op ons of een lid van de BNP Groep van toepassing is;
 • betaaldienstaanbieders (informatie over uw betaalrekening(en)) op basis van toestemming die u aan deze derde hebt verleend;
 • bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten, notarissen, ratingbureaus of auditoren indien noodzakelijk onder specifieke omstandigheden ((rechts)geschil, audit, etc.) evenals feitelijke of potentiële kopers van bedrijven of vestigingen van de BNP Paribas Groep of onze verzekeraars.

c. Delen van geaggregeerde of geanonimiseerde informatie

We delen geaggregeerde en geanonimiseerde informatie binnen en buiten de BNP Paribas Groep met partners zoals onderzoeksgroepen, universiteiten en reclamemakers. U kunt via deze informatie niet geïdentificeerd worden.

Uw gegevens kunnen geaggregeerd worden in geanonimiseerde statistieken die aangeboden kunnen worden aan professionele klanten om hen te helpen hun activiteiten te ontwikkelen. In dat geval worden uw persoonsgegevens nooit openbaar gemaakt en de ontvangers van deze geanonimiseerde statistieken zullen u niet kunnen identificeren.

5. INTERNATIONALE DOORGIFTEN VAN PERSOONSGEGEVENS

a. Doorgiften buiten de EER

In geval van internationale doorgiften vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) naar een niet-EER land kan doorgifte van uw persoonsgegevens plaatsvinden. Als de Europese Commissie een niet-EER land heeft erkend als een land dat adequate gegevensbescherming biedt, kunnen uw persoonsgegeven op basis hiervan worden doorgegeven.

Voor doorgiften naar niet-EER landen waarvan het gegevensbeschermingsniveau door de Europese Commissie niet als adequaat worden erkend, zullen we ons ofwel baseren op een afwijking die van toepassing is op de specifieke situatie (bijv. als de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van ons contract met u, zoals het uitvoeren van een internationale betaling), ofwel zullen we één van de volgende waarborgen implementeren om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen:

 • Modelcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie;
 • Bindende bedrijfsvoorschriften.

Om een kopie van deze waarborgen en informatie over de toepasselijkheid daarvan te verkrijgen, kunt u een schriftelijk verzoek sturen zoals uiteengezet in hoofdstuk 10.

6. HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de wettelijk verplichte termijn of een andere termijn op grond van onze operationele vereisten zoals het correct bijhouden van de boekhouding, het faciliteren en beheren van klantenrelaties en het reageren op juridische claims en reglementaire verzoeken. De meeste klantgegevens worden bijvoorbeeld bewaard tot maximaal 7 jaar na beëindiging van de contractuele relatie. Informatie van mogelijke klanten wordt 2 jaar bewaard.

7. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U DEZE UITOEFENEN?

In overeenstemming met toepasselijke regelgeving en voor zover van toepassing, hebt u de volgende rechten:

 • recht op toegang: u kunt informatie verkrijgen over het verwerken van uw persoonsgegevens, alsook een kopie van deze persoonsgegevens.
 • recht op rectificatie: als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u verzoeken om dergelijke persoonsgegevens aan te passen.
 • recht op gegevenswissing: u kunt de wissing van uw persoonsgegevens vragen, voor zover dit wettelijk toegestaan is.
 • recht op beperking: u kunt vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen. U hebt het absolute recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.
 • recht op intrekking van uw toestemming: als u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken.
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid: indien wettelijk van toepassing, hebt u het recht om de gegevens te verkrijgen die u aan ons hebt verstrekt en, indien technisch mogelijk, die gegevens door te zenden aan een derde.
 • recht om menselijke tussenkomst te vragen voor de beoordeling en aanvaarding van uw kredietaanvraag. Zie paragraaf 8 over automatische verwerking en besluitvorming.

Als u de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, stuurt u een brief of e-mail naar het volgende adres
NP Paribas Personal Finance B.V.
Postbus 8684
3009 AR Rotterdam
Of  PrivacyDesk@bnpparibas-pf.nl.

Naast de hiervoor genoemde rechten bent u tevens gerechtigd om overeenkomstig van toepassing zijnde regelgeving een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

8. GEAUTOMATISEERDE VERWERKING EN BESLUITVORMING

Bij de beoordeling en aanvaarding van uw kredietaanvraag is sprake van geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens en geautomatiseerde besluitvorming. Dit betekent dat de beoordeling van uw kredietaanvraag en het besluit om uw kredietaanvraag te accepteren of af te wijzen in de meeste gevallen wordt gedaan door een computersysteem zonder enige menselijke tussenkomst. Deze beoordeling vindt plaats op basis van gegevens die u bij uw kredietaanvraag aan ons heeft verstrekt (of heeft laten verstrekken), gegevens over u die reeds bij ons bekend zijn, gegevens uit fraude-informatiesystemen en insolventieregisters en gegevens van derden, zoals het BKR. In het kader van deze beoordeling wordt gekeken naar uw kredietverleden, of u op een sanctielijst staat en of u een persoon bent met een verhoogd politiek risicoprofiel. Daarnaast worden er controles uitgevoerd met het oog op het voorkomen en bestrijden van fraude en het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Dit proces stelt ons in staat om eerlijke en verantwoorde beslissingen te nemen over kredietaanvragen.

Indien een besluit over uw kredietaanvraag is genomen op basis van louter geautomatiseerde verwerking, kunt u contact met ons opnemen als u wilt dat wij toelichten waarom uw kredietaanvraag is afgewezen, als u uw standpunt over de afwijzing van uw kredietaanvraag aan ons kenbaar wilt maken en/of bezwaar wilt maken tegen de afwijzing. U kunt een brief sturen naar het in paragraaf 10 van deze Privacyverklaring genoemde adres.

9. HOE BLIJFT U OP DE HOOGTE VAN VERANDERINGEN IN KENNISGEVING GEGEVENSBESCHERMING?

In een wereld van voortdurende technologische verandering kan het nodig zijn deze Kennisgeving Gegevensbescherming regelmatig aan te passen.

We raden u aan de meest recente versie van deze kennisgeving online te raadplegen en zullen u informeren over alle wezenlijke veranderingen via onze website of via onze gebruikelijke communicatiekanalen.

10. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Als u vragen hebt in verband met ons gebruik van uw persoonsgegevens op grond van deze Kennisgeving Gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer) via PrivacyDesk@bnpparibas-pf.nl die uw verzoek zal behandelen.

De algemene contactinformatie van BNP Paribas Personal Finance is:
BNP Paribas Personal Finance B.V.
Postbus 8684 3009 AR Rotterdam
Telefoonnummer: 088 – 88 66 900
E-mail Lenen: klantenservice@mijnlening.bnpparibas-pf.nl
E-mail Hypotheken: mijn@bnpparibas-pf.nl
E-mail Autofinancieringen: klantenservice@fordcredit.nl; klantenservice@opelfinance.nl
E-mail Multibrand/ overige leningen: service@bnpparibas-pf.nl
Website: www.bnpparibas-pf.nl
Kamer van Koophandel nummer 33235784

11. OVERIG

Op onze websites kunnen wij gebruik maken van cookies om uw voorkeuren en uw sessies te registreren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat alle of bepaalde cookies niet worden geaccepteerd of dat u altijd op de hoogte wordt gesteld van elke nieuwe cookie door ons wordt geplaatst. Echter, om gebruik te kunnen maken van de meeste mogelijkheden van deze website, zijn cookies noodzakelijk. Als u meer wilt weten over cookies, raden wij u aan ook ons cookiebeleid te lezen op https://www.bnpparibas-pf.nl/cookiebeleid. Onze online portals hebben hun eigen cookiebeleid gepubliceerd. Onze website en online portals kunnen hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van of het gebruik van cookies op deze websites. Wij raden u aan de voorwaarden raad te plegen die op elke website beschikbaar zijn.