Privacy statement

Privacy manifest

 

Aan onze bestaande, vroegere en toekomstige individuele klanten,

Wij, als onderdeel van de BNP Paribas Groep, streven ernaar om in alle stadia van uw leven met u
samen te werken door het aanbieden van een breed scala aan oplossingen (financieringen,
investeringen, sparen, verzekeringen, onroerend goed ...) en uitgebreid financieel advies.

Gegevens vormen hierbij altijd al de kern van onze activiteiten.

Onze geschiedenis en expertise maken ons een betrouwbare partner voor de veiligheid en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit geldt met name bij het beheren van risico’s in onze processen
en bescherming van onze databases. Wij beschermen uw gegevens op dezelfde wijze zoals wij uw
financiering beschermen.

In een digitaal tijdperk is het verwerken van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt van cruciaal
belang om onze plicht te vervullen om u de beste services te bieden en om u te helpen de beste
beslissingen te nemen.

Uw vertrouwen is ons meest waardevolle bezit en wij doen er alles aan om het te blijven verdienen.

Wij zijn transparant over hoe wij uw gegevens gebruiken:

 • Wij respecteren uw keuzes als het gaat om uw persoonsgegevens;
 • Wij stemmen onze aanbiedingen af ​​en sturen u gepersonaliseerde communicatie door de juiste hoeveelheid persoonsgegevens te verwerken van uw gebruik van de producten en diensten van de Groep. U kunt er altijd voor kiezen om geen commerciële aanbiedingen te ontvangen;
 • Wij delen uw persoonsgegevens buiten de groep niet voor commerciële doeleinden. Als u producten of services van onze zorgvuldig geselecteerde partners heeft, kan er gegevensoverdracht plaatsvinden en bent u altijd op de hoogte van een dergelijke overdracht;
 • Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.
 • Wij doen er alles aan om uw vragen op een duidelijke, nauwkeurige en snelle manier te beantwoorden, zodat u altijd de controle over uw persoonsgegevens behoudt.

Wij respecteren het vertrouwen dat u in ons stelt.

Wij geven om uw privacy!

Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van BNP Paribas Personal Finance B.V. (hierna ”BNP Paribas PF”). Het
Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door BNP Paribas
PF. In het Privacy Statement zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u
verwerken in het kader van onze relatie, zoals in verband met uw leningaanvraag, de offerte
(overeenkomst van geldlening) en het beheer van uw lening(dossier). Ook leest u hierin hoe wij aan
uw gegevens komen en met wie wij uw gegevens delen.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door BNP
Paribas PF, inclusief de persoonsgegevens die wij van u verwerken in het kader van de online
platforms Digitaal Hypotheekoverzicht en Mijn BNP Lening.

BNP Paribas PF is aan te merken als de verantwoordelijke voor de verwerking van uw
persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en – vanaf 25 mei
2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor zover nodig, heeft BNP Paribas PF
de verwerking van uw persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN WIJ VAN U?

1.1 Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het
kader van onze activiteiten en om kwalitatief hoogwaardige gepersonaliseerde producten en diensten
te kunnen aanbieden.

Wij verzamelen verschillende soorten persoonsgegevens van u, waaronder (voor zover van
toepassing):

 • identificatiegegevens (bijvoorbeeld naam, BSN, kopie paspoort, nationaliteit, geboortedatum);
 • contactgegevens (bijvoorbeeld postadres en e-mailadres);
 • gezinssituatie (bijvoorbeeld burgerlijke staat en gegevens betreffende de gezinssituatie);
 • fiscale status (bijvoorbeeld btw-nummer, fiscale status);
 • gegevens over opleiding en dienstverband (bijvoorbeeld aard van uw dienstverband, werkgeversverklaring, intentieverklaring jaaropgave(n), arbeidsovereenkomst);
 • financiële, bank- en transactiegegevens (bijvoorbeeld bruto inkomen, salarisstrook, provisie, alimentatie, vakantietoeslag, pensioenopgave, opgave AOW uitkering, opgave VUT uitkering, uitkeringsbewijs lijfrente, huurovereenkomst, saldo van uw hypotheek en uittreksel van het kadaster);
 • gegevens met betrekking tot uw gewoonten en voorkeuren:
  • gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van onze producten en diensten met betrekking tot financiële, bank- en transactiegegevens (bijvoorbeeld doel waarvoor u de lening gaat gebruiken);
  • gegevens op basis van uw contacten met ons (bijvoorbeeld onze vestigingen (gespreksverslagen), onze websites, onze apps, onze sociale media-pagina's, besprekingen, calls, chats, e-mails, interviews, telefoongesprekken);
 • gegevens die noodzakelijk zijn om een overmatige schuldenlast tegen te gaan.

1.2 Deze persoonsgegevens hebben betrekking op uzelf en/of uw eventuele medegeldnemers.
Zonder deze gegevens kunnen wij geen overeenkomst tot geldlening met u aangaan. Wij verkrijgen
uw persoonsgegevens van uzelf of van een bemiddelaar. Bij een verhoging van de lening of een
omzetting van de lening vragen wij u om additionele persoonsgegevens. In het kader van de
beoordeling van uw leningsaanvraag, het opstellen en de uitvoering van de overeenkomst van
geldlening (de offerte) en het beheer van uw lening(dossier) verkrijgen wij voor zover van toepassing
ook via derden de beschikking over persoonsgegevens van uzelf en/of uw medegeldnemers.

1.3 Om toegang te krijgen tot het Digitaal Hypotheekoverzicht of Mijn BNP Lening moet u een
account aanmaken. Daarvoor heeft u van ons een activatie- of registratiecode ontvangen en een
beschrijving van de registratieprocedure die u moet doorlopen om een account aan te maken. Voor
het aanmaken van een account hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Identificatiegegevens (activatie- of registratiecode en geboortedatum);
 • Contactgegevens (postcode, e-mailadres en mobiele telefoonnummer)

Zonder deze gegevens, kunt u geen account aanmaken en geen gebruik maken van het Digitaal
Hypotheekoverzicht of Mijn BNP Lening.

1.4 Zodra u een account heeft aangemaakt voor Mijn BNP Lening en bent ingelogd, kunt u
gebruik maken van dit online portaal. In dat kader verwerken wij mogelijk de volgende gegevens van
u:

 • Identificatiegegevens (activatiecode, naam en geboortedatum);
 • Contactgegevens (adres, e-mailadres, mobiele en vaste telefoonnummer);
 • Financiële, bank- en transactiegegevens
  • informatie over uw lening, zoals contractnummer en looptijd, informatie over betalingen en contactgegevens van uw tussenpersoon.

1.5. Zodra u een account heeft aangemaakt voor het Digitaal Hypotheekoverzicht en bent
ingelogd, kunt u gebruik maken van dit online portaal. In dat kader verwerken wij mogelijk de volgende
gegevens van u:

 • Identificatiegegevens (registratiecode en naam) ;
 • Contactgegevens (adres, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer);
 • Gegevens met betrekking tot uw gewoonten en voorkeuren:
  • de (meest recente) door u in het Digitaal Hypotheekoverzicht ingevoerde gegevens, bijvoorbeeld bij het genereren van voorbeeldberekeningen, waaronder(pensioen)inkomensgegevens;
 • Informatie opgenomen in declaraties voor betaling uit uw bouwdepot;
 • Financiële, bank- en transactiegegevens:
  • eventueel verstrekte machtiging voor het regelen van rentemiddeling en renteafkoop via het Digitaal Hypotheekoverzicht. Deze gegevens worden door ons verwerkt totdat u deze gegevens wijzigt, verwijdert of u uw account beëindigt;
  • informatie over uw lening die wij reeds hebben verkregen in het kader van de met u

gesloten overeenkomst(en) van geldlening.

1.6 Indien u bij BNP Paribas PF een lening heeft afgesloten die niet alleen op uw naam, maar ook
op naam van een partner/medeschuldenaar ('partner') staat, verwerken wij niet alleen voormelde
gegevens van u, maar ook van uw partner. Wij verzoeken u dan ook uitdrukkelijk de informatie in dit
Privacy Statement aan uw partner ter beschikking te stellen indien en voor zover uw partner niet een
afzonderlijk account heeft aangemaakt voor het Digitaal Hypotheekoverzicht of Mijn BNP Lening en
hij/zij dit Privacy Statement dus mogelijk (nog) niet heeft gelezen en begrepen.

1.7 Wij verwerken nooit persoonsgegevens die betrekking hebben op uw ras of etnische
afstamming, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een
vakbond, genetische gegevens of gegevens met betrekking tot uw seksleven of seksuele oriëntatie.

2. CONCRETE GEVALLEN VAN VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS,
WAARONDER INDIRECTE VERZAMELING.

Wij verzamelen en gebruiken in bepaalde omstandigheden persoonsgegevens van personen met wie
wij een directe relatie hebben, kunnen hebben of hebben gehad, zoals:

 • Leningnemers;
 • Prospects (potentieel geïnteresseerden);
 • Mede-leningnemers / garantieverstrekkers;
 • Personen die een contactformulier invullen op de website.

Ook kunnen wij om bepaalde redenen identificatiegegevens en contactgegevens van u verzamelen
ook al heeft u geen directe relatie met ons. Dit kan voorkomen wanneer u bijvoorbeeld tot de volgende
categorieën personen behoort:

 • Gezinsleden van leningnemers;
 • Wettelijk vertegenwoordigers (volmacht);
 • Begunstigden van door onze cliënten verrichte betalingstransacties;
 • Begunstigden van verzekeringspolissen;
 • Vertegenwoordigers van een rechtspersoon (die een cliënt of een verkoper kan zijn);
 • Personeel van dienstverleners en commerciële partners;
 • Leveranciers, personeel of vertegenwoordigers van leveranciers die zijn vermeld in declaraties voor betaling uit uw bouwdepot.

3. WAAROM EN OP BASIS VAN WELKE GROND GEBRUIKEN WIJ UW
PERSOONSGEGEVENS?

a) Om onze wettelijke of regulatoire verplichtingen na te komen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan verschillende wettelijke en regulatoire
verplichtingen, waaronder:

 • bancaire en financiële regelgeving ter naleving waarvan wij:
  • beveiligingsmaatregelen treffen ter voorkoming van misbruik en fraude;
  • transacties opsporen die afwijken van de normale patronen;
  • uw kredietrisicoscore en terugbetalingscapaciteit bepalen;
  • risico’s die zouden kunnen optreden bij instellingen monitoren en melden;
  • opslag van, indien benodigd, telefoongesprekken, chats, e-mails, etc.
 • reageren op een officieel verzoek van een daartoe bevoegde overheidsinstantie of rechterlijke autoriteit;
 • voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme;
 • naleving van wetgeving met betrekking tot sancties en embargo's;
 • bestrijden van belastingfraude en uitvoering van belastingcontrole en meldingsverplichtingen.

Dit geldt voor alle categorieën persoonsgegevens die wij van u hebben.

b) Ter uitvoering van een overeenkomst met u of om op uw verzoek vóór de sluiting van een
overeenkomst maatregelen te nemen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren,
waaronder om:

 • u informatie over onze producten en diensten te verstrekken op Mijn BNP Lening;
  • om u toegang te verschaffen tot Mijn BNP Lening;
  • om u inzage te geven in uw lening, zoals welk bedrag u geleend heeft, welk bedrag aan rente u dient te betalen, welke betalingen u reeds heeft gedaan en de effecten van het wijzigen van het bedrag dat u periodiek betaalt;
  • om door u verzochte wijzigingen uit te voeren, zoals een wijziging in uw persoonlijke (contact)gegevens, uw bankrekeningnummer of een wijziging in het bedrag dat u periodiek betaalt;
  • om een door u verzochte extra betaling uit te voeren;
 • u informatie over onze producten en diensten te verstrekken op het Digitaal Hypotheekoverzicht;
  • om u toegang te verschaffen tot het Digitaal Hypotheekoverzicht;
  • om u inzage te geven in uw huidige hypotheeksituatie (e.g. welk bedrag u reeds aan rente heeft betaald en welk deel van uw lening u reeds heeft afgelost);
  • om u te laten weten dat er een aanbod (bijvoorbeeld wanneer u rentemiddeling of renteafkoop heeft aangevraagd) of andere berichten of updates voor u klaarstaan in het Digitaal Hypotheekoverzicht;
 • verstrekking van informatie over actuele ontwikkelingen;
  • beheer van de leningportefeuille;
 • u te ondersteunen en uw verzoeken te beantwoorden;
  • afhandeling van aangevraagde informatie of publicaties;
  • het onderhouden van contact met u (en/of uw partner) in het kader van Mijn BNP Lening en het Digitaal Hypotheekoverzicht, waaronder informatievoorziening en advisering over onze diensten en gerelateerde assistentie;
  • om u de mogelijkheid te bieden na te gaan welke invloed een bepaalde gebeurtenis heeft op uw hypotheeksituatie (bijvoorbeeld een voorbeeldberekening voor een extra aflossing of een voorlopige aflosnota);
  • om door u ingediende declaraties voor betaling uit uw bouwdepot te verwerken;
  • om contact met u op te nemen naar aanleiding van gegevens die u invoert in het Digitaal Hypotheekoverzicht die relevant zijn in het kader van de overeenkomst(en) van geldlening die u heeft gesloten met BNP Paribas PF;
  • het behandelen van klachten, geschillen en eventueel juridische procedures.
 • te beoordelen of wij u een product of dienst kunnen aanbieden en onder welke voorwaarden;
  • beoordeling en acceptatie van uw leningsaanvraag, waarbij wij gebruikmaken van geautomatiseerde individuele besluitvorming;
  • uitvoering van de te sluiten c.q. gesloten overeenkomst van geldlening;
  • toetsing geregistreerde kredieten;
  • om eventuele aanvragen tot wijzigingen die u via het Digitaal Hypotheekoverzicht of Mijn BNP Lening hebt geregeld te boordelen en te accepteren;
  • ter uitvoering van de door ons met u (en/of uw partner) gesloten overeenkomst(en) van geldlening, waaronder wordt verstaan het effectueren van wijzigingen die u via het Digitaal Hypotheekoverzicht of Mijn BNP Lening hebt geregeld;
 • producten of diensten te leveren aan onze zakelijke cliënten waarvan u een werknemer of een cliënt bent (bijvoorbeeld in het kader van kasbeheer).

Dit geldt voor alle categorieën persoonsgegevens die wij van u hebben.

Bij de beoordeling en acceptie van uw leningaanvraag is sprake van geautomatiseerde verwerking
van uw persoonsgegevens en geautomatiseerde besluitvorming. Dat betekent dat de beoordeling van
uw leningaanvraag en het besluit om uw leningaanvraag te accepteren of af te wijzen in de meeste
gevallen plaatsvindt door een computersysteem zonder dat sprake is van menselijke tussenkomst.
Deze beoordeling vindt plaats op basis van gegevens die u bij uw leningaanvraag aan ons hebt
verstrekt (of hebt laten verstrekken), gegevens over u die reeds bij ons bekend zijn, gegevens uit
fraude-informatiesystemen en insolventieregisters en gegevens van derde partijen, zoals het BKR. In
het kader van deze beoordeling wordt uw kredietverleden nagegaan, wordt nagegaan of u op een
sanctielijst staat of dat u een persoon bent met een verhoogd politiek risicoprofiel. Daarnaast worden
controles gedaan met het oog op preventie en bestrijding van fraude en het witwassen en financieren
van terrorisme. Dit proces stelt ons in staat eerlijke en verantwoorde beslissingen te nemen ten
aanzien van leningaanvragen.

Wanneer een beslissing op uw leningaanvraag op basis van louter geautomatiseerde verwerking
wordt genomen, dan kunt u contact met ons opnemen indien u wilt dat wij uitleggen waarom uw
leningaanvraag is afgewezen, indien u uw standpunt over de afwijzing van uw leningaanvraag aan
ons kenbaar wilt maken en/of bezwaar wil maken tegen de afwijzing. U kunt hiervoor een brief sturen
aan het adres genoemd in paragraaf 9 van dit Privacy Statement.

c) Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het inzetten en ontwikkelen van onze producten of
diensten, om ons risicobeheer te verbeteren en onze wettelijke rechten te verdedigen, waaronder ten
behoeve van:

 • bewijs van transacties;
 • fraudebestrijding;
  • bestrijding, voorkoming en opsporing van fraude;
 • IT-beheer, met inbegrip van infrastructuurbeheer (bijvoorbeeld: gedeelde platforms) & bedrijfscontinuïteit en IT-beveiliging;
  • ter beveiliging en verbetering van Mijn BNP Lening en het Digitaal Hypotheekoverzicht;
 • beveiliging en verbetering van onze website.
 • het vaststellen van individuele statistische modellen aan de hand van de analyse van transacties, bijvoorbeeld om uw kredietrisicoscore te helpen bepalen;
 • het vaststellen van geaggregeerde statistieken, tests en modellen, voor onderzoek en ontwikkeling, voor het verbeteren van het risicobeheer van ons concern of voor het verbeteren van bestaande producten en diensten of om nieuwe producten en diensten te creëren;
  • samenstellen van gebruikersstatistieken;
  • het opstellen van profielen (bijvoorbeeld op basis van inkomensgegevens) en verrichten van risicoanalyses om een indeling te kunnen maken van de portefeuille;
 • het opleiden van ons personeel door het opnemen van telefoongesprekken bij onze callcenters;
 • het op u afstemmen van ons aanbod of dat van andere BNP Paribas-entiteiten door:
  • het verbeteren van de kwaliteit van onze bank- en verzekeringsproducten en diensten of financiële producten en diensten;
   • voor intern beheer en het verbeteren van onze dienstverlening, zoals het up-to-date houden van de door ons verwerkte gegevens;
  • het adverteren voor door ons aangeboden producten of diensten die aansluiten op uw situatie en profiel.
  • Dit kan worden bereikt door:
   • het segmenteren van onze prospects en cliënten;
   • het analyseren van uw gewoonten en voorkeuren in de verschillende kanalen (bezoek aan onze vestigingen, e-mails of berichten, bezoek aan onze website, etc.);
   • het delen van uw gegevens met een andere BNP Paribas-entiteit, met name indien u cliënt bent of wordt van die andere entiteit;
   • het laten aansluiten van de producten of diensten waarvan u reeds gebruik maakt op andere gegevens die wij van u hebben (bijvoorbeeld: wij kunnen zien dat u kinderen heeft, maar nog geen gezinsbeschermingsverzekering);
   • het bewaken van transacties om transacties die afwijken van de normale routine te signaleren (bijvoorbeeld wanneer er een groot bedrag op uw bankrekening wordt gestort).
   • het bewaken van transacties om transacties die afwijken van de normale routine te signaleren (bijvoorbeeld wanneer er een groot bedrag van uw bankrekening wordt opgenomen in een land waar u niet woonachtig bent).

Dit geldt voor alle categorieën persoonsgegevens die wij van u hebben.

d) Om rekening te kunnen houden met uw keuze indien wij uw toestemming voor een
bepaalde verwerking hebben gevraagd

Wij moeten in bepaalde gevallen vragen om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens,
bijvoorbeeld:

 • wanneer de hiervoor genoemde doelen leiden tot geautomatiseerde besluitvorming, waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die u in aanmerkelijke mate treft. Wij zullen u op dat moment afzonderlijk informeren over de logica die hieraan ten grondslag ligt, en de betekenis en de beoogde gevolgen van deze verwerking;
 • indien verdere verwerking noodzakelijk is voor andere doelen dan hierboven genoemd in paragraaf 3, stellen wij u hiervan op de hoogte en vragen wij u zo nodig uw toestemming hiervoor.

Wij zullen uw gegevens verzamelen, vastleggen, gebruiken voor bovenstaande doeleinden, bewaren
overeenkomstig ons bewaartermijnenbeleid, bijwerken (indien nodig) en verstrekken aan de derde
partijen die hieronder zijn weergegeven.

U kunt uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken door
een brief te sturen aan het adres genoemd in paragraaf 9 van dit Privacy Statement.

4. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

4.1 Als uw lening niet alleen op uw naam staat, maar tevens op naam van uw partner, en uw
partner gebruikt het door u aangemaakte account in Mijn BNP Lening, zal uw partner ook gegevens
zien die op u betrekking hebben in Mijn BNP Lening.

4.2 Als uw hypotheek tevens op naam van uw partner staat, zal uw partner ook gegevens zien die
op u betrekking hebben in het Digitaal Hypotheekoverzicht (en vice versa).

4.3 Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt door personen die in dienst zijn van BNP
Paribas PF en die op een 'need-to-know' basis toegang tot uw persoonsgegevens zullen hebben,
zoals bijvoorbeeld personen die zich bezighouden met het beheer van uw krediet of hypothecaire
lening.

4.4 Daarnaast maken wij gebruik van de diensten van derden, die (in onze opdracht) uw
persoonsgegevens verwerken. Om uw privacy te waarborgen en waar van toepassing hebben wij met
deze derden schriftelijke bewerkersovereenkomsten afgesloten. Wij delen wij uw persoonsgegevens
uitsluitend met:

 • Entiteiten van de BNP Paribas-groep (u kunt bijvoorbeeld profiteren van het volledige aanbod van producten en diensten van de groep);
  • BNP Paribas PF S.A.
   • Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan onze moedermaatschappij BNP Paribas PF S.A., gevestigd in Frankrijk, die als verantwoordelijke ten behoeve van haar verslaglegging uw persoonsgegevens zal verwerken. Dit geldt voor alle categorieën persoonsgegevens die wij van u hebben.
 • Zelfstandige hulppersonen, tussenpersonen of makelaars, bancaire en commerciële partners, met welke wij een reguliere verhouding hebben,
 • Financiële of justitiële autoriteiten, overheidsdiensten of publieke instanties, op verzoek en voor zover wettelijk toegestaan;
  • Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen/gemeente
   • Indien sprake is van een lening met Nationale Hypotheek Garantie of Gemeentegarantie, worden uw gegevens door ons verstrekt aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen of de betreffende gemeente. Met de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen kunnen lening- en persoonsgegevens uitgewisseld worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn in trajecten van beheer en behoud van de lening, bij aanmerkelijke betalingsachterstanden en eventuele aanspraak op de kwijtscheldingsregeling. De Stichting wil u graag duidelijk en transparant informeren over hoe de Stichting uw persoonsgegevens verwerkt. Dit kunt u inzien op de privacyverklaring van de Stichting die gepubliceerd staat op: www.nhg.nl/privacy
  • Stichting Bureau Krediet Registratie
   • BNP Paribas PF is aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Het BKR beheert een centraal kredietinformatiesysteem ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico’s voor kredietgevers en het voorkomen en beperken van overkreditering van kredietnemers, alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Voordat BNP Paribas PF besluit u een lening te verstrekken, zullen wij het BKR raadplegen. Daartoe zullen wij uw NAW gegevens en uw geboortedatum aan het BKR doorgeven. Middels de raadpleging van het BKR winnen wij informatie in over uw financiële positie en beoordelen wij, ter voorkoming van overkreditering, of het aangaan van de overeenkomst verantwoord is. Wij delen met de bemiddelaar of de uitkomst van de BKR-check positief of negatief is. Een consumptieve lening die wij met u aangaan, zullen wij aanmelden bij het BKR. Een eventuele achterstand in uw betalingsverplichtingen uit hoofde van uw overeenkomst van geldlening met BNP Paribas PF zal worden gemeld aan het BKR. Voor consumptieve leningen gebeurt dit twee (2) maanden na het opeisbaar worden van de verplichtingen. Voor hypothecaire leningen gebeurt dit drie (3) maanden na het opeisbaar worden van de verplichtingen. Daarnaast zullen wij gedurende de looptijd van de overeenkomst tot geldlening updates van BKR ontvangen met betrekking tot uw registraties in het CKI. Dit kunnen updates zijn die leningen betreffen die u bij andere partijen heeft afgesloten. Wij doen dit om in een vroegtijdig stadium mogelijke betalingsproblemen te kunnen signaleren en daarover eventueel met u in contract te treden. Wij zullen het ook aan BKR doorgeven als u de volledige geldlening heeft voldaan. De overeenkomst van geldlening blijft dan nog 5 jaar in het CKI geregistreerd.
  • Geregistreerde kredieten in België, Duitsland, Oostenrijk of Italië
   • Indien u woonachtig bent, of de nationaliteit heeft van België, Duitsland, Oostenrijk of Italië zullen wij door tussenkomst van het BKR een opgave van de aldaar geregistreerde kredieten opvragen. Voor België is dit de Nationale Bank België (NBB-toetsing), voor Duitsland Bundesschufa (Schufa- toetsing), voor Oostenrijk Bureau KVS (KVS-toetsing) en voor Italië Bureau CRIF (CRIF- toetsing).
  • Instanties betrokken bij de bestrijding, voorkoming en opsporing van fraude
   • In het kader van de bestrijding, voorkoming en opsporing van fraude zullen wij een opgave doen of een opgave opvragen bij de Stichting Fraudepreventie Hypotheken (SFH), de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, en de Vereniging van Financieringsondernemingen. Hiervoor verstrekken wij uw NAW gegevens en uw geboortedatum.
  • Verificatie Informatie Systemen B.V.
   • BNP Paribas PF is aangesloten bij Verificatie Informatie Systemen B.V. (VIS B.V.) te Tiel. VIS B.V. beheert een centraal informatiesysteem ten behoeve van de verificatie van eventueel als vermist geregistreerde identiteitsbewijzen in het kader van de bestrijding, voorkoming en opsporing van fraude. Voordat BNP Paribas PF besluit u een lening te verstrekken, zullen wij het Verificatie Informatie Systeem (VIS) raadplegen en daartoe zullen wij de van u ontvangen identificatiegegevens aan VIS B.V. doorgeven.
 • Bepaalde gereguleerde beroepsbeoefenaren, zoals advocaten, notarissen of accountants.
 • Servicemaatschappijen die in opdracht van BNP Paribas PF uw persoonsgegevens verwerken.
  Teneinde uw leningaanvraag te kunnen beoordelen en om na positieve beoordeling de lening aan u te kunnen verstrekken, alsmede in verband met het (bijzonder) beheer van onze leningportefeuille, kan BNP Paribas PF uw persoonsgegevens verstrekken aan door haar ingeschakelde servicemaatschappijen, die als bewerkers in opdracht van BNP Paribas PF uw persoonsgegevens zullen verwerken. Dit geldt voor alle categorieën persoonsgegevens die wij van u hebben. De servicemaatschappijen in dit verband zijn:
  • Quion
   • Het Digitaal Hypotheekoverzicht wordt beheerd door Quion Groep BV en haar werkmaatschappijen Quion Hypotheekbemiddeling BV, Quion Hypotheekbegeleiding BV, Quion Services BV en Quion Business Continuity BV (“Quion”). Quion verwerkt bij het beheren van het Digitaal Hypotheekoverzicht, maar ook in verband met de betrokkenheid van Quion bij het beheer en bemiddeling van hypotheken, ten behoeve van BNP Paribas PF uw persoonsgegevens voor de doeleinden als hierboven genoemd. BNP Paribas PF is en blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Quion.
  • Link Asset Services (voorheen: Novalink)
   • Het beheer van hypotheken in betalingsachterstand wordt uitgevoerd door Link Asset Services B.V. (“Link Asset Services”) of Quion. Link Asset Services verwerkt hierbij persoonsgegevens die vanuit BNP Paribas PF worden verstrekt. Dit geldt voor alle categorieën persoonsgegevens die wij van u hebben. Indien uw hypotheek in betalingsachterstand komt, zal Link Asset Services of Quion contact met u opnemen om tot een oplossing te komen. BNP Paribas PF is en blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Link Asset Services.
  • Vesting Finance
   • Mijn BNP Lening wordt beheerd door Vesting Finance B.V. (“Vesting”). Vesting verwerkt in dat kader uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld om u toegang te kunnen verschaffen tot Mijn BNP Lening en voor het aanmaken van uw account voor Mijn BNP Lening. Daarnaast verwerkt Vesting uw persoonsgegevens in verband met haar betrokkenheid bij het beheer van uw lening. BNP Paribas PF is en blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Vesting.
  • Iron Mountain
   • Het beheer van klantdossiers in het archief wordt uitgevoerd door Iron Mountain. Iron Mountain verwerkt hierbij persoonsgegevens die vanuit BNP Paribas PF worden verstrekt. Dit geldt voor alle categorieën persoonsgegevens die wij van u hebben. BNP Paribas PF is en blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Iron Mountain.
  • Rechtsopvolgers van BNP Paribas PF
   • Wij behouden ons het recht voor uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde aan wie BNP Paribas PF alle of een deel van haar leningen verkoopt of aan een derde die BNP Paribas PF overneemt en die als gevolg daarvan de rechten daarop verkrijgt. Dit geldt voor alle categorieën persoonsgegevens die wij van u hebben.

Wij zullen uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn,
vanuit ons gerechtvaardigd belang, of wanneer u hiervoor uw voorafgaande ondubbelzinnige
toestemming heeft gegeven.

4.5 Uitsluitend voor communicatiedoeleinden kunnen wij uw mailadres en/of mobiele
telefoonnummer (laten) verstrekken aan een partij die gespecialiseerd is in de verzending van
mailings, die u namens ons berichten zal sturen, bijvoorbeeld om u eraan te herinneren dat de nieuwe
jaaropgave voor u klaarstaat om in te zien of te downloaden in het Digitaal Hypotheekoverzicht.

4.6 Naast het voorgaande zullen wij uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken, tenzij
wij dat nodig achten (a) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; (b) in het kader van een juridische
procedure, bijvoorbeeld in geval van schending van de Gebruiksvoorwaarden; of (c) indien u daar
voorafgaande toestemming voor geeft.

5. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS NAAR LANDEN BUITEN DE EUROPESE
ECONOMISCHE RUIMTE (EER).

In onze dienstverlening maakt BNP Paribas PF gebruik van de services van Trengo. Dit kan
betekenen dat uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt in een land buiten de EER.
In dat kader verwerken wij mogelijk de volgende gegevens van u:

 • identificatiegegevens (naam);
 • contactgegevens (postadres, telefoonnummer en e-mailadres).

6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk waarmee wordt voldaan aan
toepasselijke wet- en regelgeving. Enkel indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat, of indien
dit nodig is om de belangen van BNP Paribas PF in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van
een geschil), bewaren wij de persoonsgegevens voor een langere periode. De informatie van cliënten
wordt bewaard tot maximaal 7 jaar na het einde van de contractuele verhouding. Voor potentieel
geïnteresseerden (prospects) wordt informatie bewaard voor 2 jaar.

7. WELKE RECHTEN HEEFT U EN HOE KUNT U DEZE UITOEFENEN?

In overeenstemming met toepasselijke regelgeving heeft u de volgende rechten:

 • Op toegang: u kunt informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens verkrijgen, alsmede een kopie van deze persoonsgegevens.
 • Op rectificatie: wanneer u merkt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u verlangen dat deze dienovereenkomstig worden gewijzigd.
 • Op verwijdering: u kunt verlangen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, voor zover wettelijk toegestaan.
 • Op beperking: u kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen. U heeft het absolute recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden, waartoe ook het profileren met betrekking tot deze direct marketing behoort.
 • Op intrekking van uw toestemming: wanneer u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens heeft gegeven, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.
 • Op gegevensoverdraagbaarheid: wanneer dit juridisch van toepassing is, heeft u het recht de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens aan u te laten retourneren, of, indien technisch haalbaar, aan een derde partij over te dragen.

Indien u de bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, stuur dan een brief of e-mail naar het
onderstaande adres (zie paragraaf 9). Voeg hierbij een scan/kopie van uw identiteitskaart ter
identificatie.
Naast de hiervoor genoemde rechten bent u tevens gerechtigd om overeenkomstig van toepassing
zijnde regelgeving een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

8. HOE BLIJFT U OP DE HOOGTE VAN WIJZIGINGEN VAN DIT PRIVACY STATEMENT?

In een wereld van voortdurende technologische veranderingen kan dit Privacy Statement regelmatig
worden geactualiseerd.
Wij verzoeken u de meest recente versie van dit Privacy Statement online door te lezen en wij zullen u
op onze website of via onze overige gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte houden van
wijzigingen.

9. HOE KUNT U ONS BEREIKEN?

Indien u vragen heeft met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens op grond van dit
Privacy Statement, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming die uw
vraag in behandeling zal nemen:

BNP Paribas Personal Finance B.V.
Postbus 8684
3009 AR Rotterdam
Telefoonnummer: 088 88 66 900
E-mail Lenen: klantenservice@mijnlening.bnpparibas-pf.nl
E-mail Hypotheken: mijn@bnpparibas-pf.nl
www.bnpparibas-pf.nl
KvK nummer 33235784

10. OVERIG

10.1 Op onze websites kunnen wij gebruikmaken van cookies ter registratie van uw voorkeuren en
uw sessies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen. U kunt uw
browser zo instellen dat alle of bepaalde cookies niet worden aanvaard of dat u steeds van elke
nieuwe door ons geïnstalleerde cookie op de hoogte wordt gesteld. Om de meeste opties van deze
website te kunnen gebruiken, zijn cookies echter noodzakelijk. Indien u meer wilt weten over cookies,
dan raden wij u aan ook ons cookiebeleid te lezen op https://www.bnpparibas-pf.nl/cookiebeleid. Mijn
BNP Lening en het Digitaal Hypotheekoverzicht hebben een eigen cookiebeleid op de online portalen
gepubliceerd.

10.2 Onze website, het Digitaal Hypotheekoverzicht en Mijn BNP Lening kunnen hyperlinks naar
websites van andere partijen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gehanteerde
privacybeleid of de inhoud van of het gebruik van cookies op deze websites. Wij raden u aan om op
elke website de daar beschikbare voorwaarden te raadplegen.

10.3 Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens
bij gebruik van het Digitaal Hypotheekoverzicht en Mijn BNP Lening te beveiligen tegen verlies,
diefstal, misbruik, wijziging en onrechtmatige verwerking. Van geen enkel gegevensverkeer over het
internet kan echter gegarandeerd worden dat dit 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om uw
persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens dus
niet 100% garanderen. Het gebruik van het Digitaal Hypotheekoverzicht en Mijn BNP Lening vindt op
eigen risico plaats.

Deze versie van het Privacy Statement is in werking getreden op 1 februari 2019.