Disclaimer

Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en de inhoud van deze website, alsmede andere digitale bronnen en (nieuws)berichten (hierna te noemen: ‘Materiaal’) van BNP Paribas Personal Finance B.V. (hierna te noemen: ‘BNP Paribas PF’, ‘wij’ of ‘ons’).

Gaat u door met het gebruiken van deze website dan wordt u geacht, en gaan wij ervan uit, dat u deze gebruiksvoorwaarden aandachtig hebt gelezen en dat u de inhoud van deze voorwaarden begrijpt en accepteert. Toegang tot en gebruik van de website wordt uitsluitend verleend onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de in deze gebruiksvoorwaarden opgenomen regels als geheel door u worden aanvaard en erkend.

Inhoud van het Materiaal
Het Materiaal is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het Materiaal onvolledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn. BNP Paribas PF garandeert niet dat het Materiaal altijd beschikbaar, juist, actueel en volledig is. Aan de inhoud van het Materiaal kunnen geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Behoudens opzet of grove schuld aanvaardt BNP Paribas PF, met inbegrip van haar bestuurders, medewerkers en de aan haar gelieerde ondernemingen, geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van het Materiaal, de verspreiding daarvan, of enig gebrek aan de juistheid of beschikbaarheid daarvan. Dit geldt ook voor informatie van andere informatiebronnen waarnaar verwezen wordt op deze website.
BNP Paribas PF verifieert niet de hyperlinks naar websites van derden die zij in haar Materiaal aanbiedt. Het gebruik van deze hyperlinks is volledig voor eigen risico. BNP Paribas PF is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor raadpleging van het Materiaal, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schade ten gevolge van niet-aflevering, onjuistheid, onvolledigheid, onderschepping of vertraging van elektronische berichten en overbrenging van virussen.

Géén advies
Het aangeboden Materiaal bevat algemene informatie, zoals rentetarieven, antwoorden op veel voorkomende algemene vragen, wettelijke en fiscale informatie. Het Materiaal is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie en mag nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies. Evenmin kan het Materiaal worden beschouwd als een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Het Materiaal dient te allen tijde geverifieerd te worden met de op dat moment geldende voorwaarden en condities van BNP Paribas PF en de aan haar gelieerde ondernemingen. Beslissingen op basis van het Materiaal zijn voor uw eigen rekening en risico. We raden u aan om voor een persoonlijk op maat gesneden advies contact met ons op te nemen. Gebruikers van het Materiaal zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Gebruik van het Materiaal
Behoudens voor zover anders vermeld, is/zijn BNP Paribas PF en/of haar licentiegevers de rechthebbende op het Materiaal, daaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is u toegestaan om voor persoonlijke doeleinden kennis te nemen van de inhoud van het Materiaal en het Materiaal te downloaden, kopiëren, opslaan, printen en distribueren in ongewijzigde vorm. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan het Materiaal voor andere doeleinden te gebruiken, reproduceren of distribueren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BNP Paribas PF.

Privacy
Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met ons Privacy Statement. U kunt dit Privacy Statement vinden via onze website.

Toepasselijk recht en geschillen
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
BNP Paribas PF behoudt zich het recht voor het Materiaal, daaronder begrepen deze gebruiksvoorwaarden, van tijd tot tijd te wijzigen.

Contact
Heeft u vragen, klachten of opmerkingen over deze gebruiksvoorwaarden of anderszins, dan kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres:

BNP Paribas Personal Finance B.V.
Postbus 8684, 3009 AR Rotterdam
Telefoon: (088) 88 66 900
E-mail: info@bnpparibas-pf.nl

BNP Paribas PF is statutair gevestigd aan de Marten Meesweg 97, 3068 AV te Rotterdam, KvK nr. 33235784. BNP Paribas Personal Finance B.V. is als kredietaanbieder geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12015032 en staat als zodanig onder toezicht van de AFM.

Copyright 2017 - BNP Paribas Personal Finance B.V.